Политика за Поверителност

Home / Политика за Поверителност

Политика за Поверителност на „АРТЕЛ-22″ ЕООД

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Здравейте!

Благодарим Ви, че се интересувате от политиката за поверителност на „АРТЕЛ-22″ ЕООД – агенция за превод и легализация на документи и извършване на международен транспорт. С настоящия документ целим да Ви информираме и да Ви обясним какви лични данни събираме, защо ги събираме и с кого от нашите доверени партньори, административни и оторизиращи органи споделяме тази информация. Също така целим да Ви уведомим за Вашите права относно това как да промените или изтриете Вашите лични данни.

Ако търсите повече информация за”АРТЕЛ-22″ ЕООД, можете да посетите нашата уебстраница: www.migel-bg.com

 

Основни понятия

 

“Лични данни” по смисъла на тази политика са данни, предоставени от Клиента на “АРТЕЛ-22″ЕООД във връзка с: 1) възлагане на услуги за извършване на официален превод на документи, 2) сключването на договор за предоставяне на преводачески и транспортни услуги, 3) възлагането на услуги за извършване на
международен автомобилен транспорт, както и 4) след възлагането на услугите в рамките на изпълнението и администрирането им, които се обработват от „АРТЕЛ-22“ ЕООД.

 

“Обработка на лични данни” на Клиент означава всяка операция или съвкупност от операции, с данни на клиента, записи, организиране, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване и извлечения, използване, пренасочване, съединяване, затваряне, заличаване или унищожаване на клиентски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.

 

Какви Ваши лични данни обработваме?

 

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка с възлагането на превод на документи от български на чужд език и обратно, сключването на договор за предоставяне на преводачески услуги; възлагането на транспортни услуги съгласно Лиценз за международен транспорт № 2675 или след сключване на такива договори са следните:
– идентификационни данни (име, личен идентификационен код, дата на раждане, място на раждане, информация относно и копие от идентификационен документ, снимка, подпис, адрес);
– данни за контакт (адрес, телефонен номер, електронна поща, език за комуникация, име и телефонен номер на лице/а за контакт);
– банкови данни (име на банката, номер на сметката);
– професионални данни (образование, учебно заведение, работодател, позиция, квалификационна степен, трудови договори);
– данни за медицинско състояние (епикризи, медицински картони, направления, имунизационни картони, ваксинации);
– данни за гражданско и семейно положение;
– финансови данни (доход, активи, задължения, имоти, данъци, приходи);
– данни за произхода на активите (данни за работодател, партньори по транзакции, търговски дейности и реални бенефициенти, данни, показващи източника на доход и имущество, данни за обектите);
– данни относно предоставените документи за превод (данни относно съдържанието на документите, или на други лица, данни, позволяващи на “Артел-22” ЕООД да извърши възложените преводи относно текста,
специфичността на тематиката – медицинска, научна, техническа и да гарантира спазване на стандарта за преводачески услуги, включително целта на бизнес отношенията);

– данни, получени при извършените преводи на задължения по възлагане на извършваните преводи (информация, съдържаща се във възложените преводи на заклетите преводачи на фирмата);
– данни, свързани с възложените преводи – относно съдържанието на документите – техническа, медицинска, специализирана, икономическа (тематика на текстовете);
– данни, свързани със заявките за извършване на транспорт – относно местоположение, стока, тонаж, дестинация и други;
– комуникационни данни (електронни съобщения, телефонни разговори);
– съхраняването на IP адреси на субекти на Лични данни;
– данни, свързани с услугите (изпълняване на възложените преводи, история на документите, предоставените текстове, заявления);
– защита на правата на “АРТЕЛ-22” ЕООД (завеждане и защита по правни искове). Законовата база за такава обработка са легитимните интереси на “Артел-22” ЕООД;
– оценка на качеството на услугите, предоставяни от “АРТЕЛ-22” ЕООД, маркетингови проучвания и реклама, вкл. обслужване на клиента и осигуряване на качеството. Законовата база за такава обработка са легитимните интереси на “АРТЕЛ-22” ЕООД да оценява и развива качеството на своите услуги по поддръжка
на клиентите;
– за целите за предоставяне на преводачески услуги – извършване на превод на документи от български език на чужд език и обратно, като това включва:
– коректното извършване на превода, проверка на специфични термини, за определяне на условията за възлагане на превода и на кой преводач;
– изпълнение на законовите задължения на “АРТЕЛ-22” ЕООД, произлизащи от приложимите закони, включително наредби и правилници регулиращи преводаческите агенции и транспортните фирми, като задължение за извършване на официални преводи, и разпоредби за правилна идентификация на клиента,
гарантирането на качественото извършване на преводите;

– за целите за предоставяне на транспортни услуги – извършване на превод на документи от български език на чужд език и обратно, като това включва:
– коректното извършване на превода, проверка на специфични термини, за определяне на условията за възлагане на превода и на кой преводач;

 

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

 

Обработването на Вашите данни е необходимо за извършването на възложените преводи и заявки за транспорт, за изпълнението на договори в съответствие с нормативно установените изисквания за предоставяне на тези услуги от „АРТЕЛ-22“ ЕООД.
„АРТЕЛ-22“ ЕООД защитава събраните лични данни от необосновано използване и следи за тяхната обработка.
В определени случаи споделяме Вашите данни с изпълнителите на услугите (преводачи и подизпълнители) на основание легитимния интерес на „АРТЕЛ-22“ ЕООД да изпълни задълженията си и да повиши качеството на предоставяните услуги, както и въз основа на легитимния ни интерес, свързан с вътрешните
административни цели, както и с оглед изпълнение на законови задължения във връзка с отчетност.

 

За какви цели ще използваме Вашите данни?

 

Личните данни, които събираме, обработваме и съхраняваме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство.
„АРТЕЛ-22“ обработва Личните Ви данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на услугата, включително, но не само за целите на:

– Идентифицирането Ви като клиент
– Изпълняване на множеството свързани функции на Услугата;
– Предотвратяване на измами;

– Изпълнение на законови изисквания, включително избягване на конфликт на интереси. Вашите данни ще се използват и за легитимирането Ви като наш клиент пред Министерство на външните работи, Министерство на финансите, Министерство на транспорта, НАП, нотариални кантори.
– Изпълнение на задълженията по сключен с Вас договор или възлагане на
счетоводни, преводачески и транспортни услуги (т.е. получаване и обработване на документите Ви);
– АРТЕЛ-22 ЕООД се задължава да не разкрива Вашите Лични данни, с изключение на случаи, когато е получил Вашето изрично съгласие за това, когато това е предвидено в този документ, в нормативен акт или ако това бъде поискано по надлежен начин от надлежен държавен или регулаторен орган.

 

Кой има достъп до Вашата информация?

 

„АРТЕЛ-22″ ЕООД е администратор на Вашите лични данни и в качеството си на такъв няма да предоставя Вашите данни на трети страни. „АРТЕЛ-22″ ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания или при дадено от Вас съгласие е възможно „АРТЕЛ-22″ ЕООД да разкрие Ваши лични данни на трети страни, които са обработващи лични данни.
Обработващите лични данни са трети страни, които могат да използват Вашите лични данни само по начина, определен в споразумението между „АРТЕЛ-22″ ЕООД и тях, за целите посочени в настоящата политика. Те няма да споделят личните Ви данни с никоя организация освен нас. Те ще съхраняват Вашата
информация сигурно и за период, който предварително сме им задали. Лицата, с които споделяме информация са:

– Доставчици на услуги (консултанти, преводачи, превозвачи, адвокати, нотариуси, Министерство на външните работи, Министерство на транспорта, Национална агенция по приходите, съд, арбитраж). При
техническа поддръжка на информационни системи е възможно „АРТЕЛ-22″ ЕООД да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз
основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.
– Лицата, представляващи подизпълнители, консултанти, лица свързани с ИТ обслужване, поддържане, отчитане на информация свързана с дейността на фирмата или други услуги (например счетоводители,
одитори, преводачи и т.н.)

 

Обработващи лични данни трети страни са също администратори на лични данни, получаващи информацията въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови
задължения или във връзка със съдебни производства.
Вашите данни се споделят с административни органи съобразно изискванията за осъществяване на дейността за превод и легализация на документи и за транспортна дейност с Министерство на външните работи, Министерство на транспорта, нотариуси, както и други органи в предвидените от закона случаи.
Ние съхраняваме Вашата информация в нашият регистър за клиенти за връзка с прилагания стандарт, в счетоводните ни системи.
Както споменахме по-горе, в случай че ни предоставите Вашето съгласие, ще споделим информация с нашия партньор Google, който я обработва за аналитични цели.

 

IP адреси

 

Съхраняването на IP адреси на субекти на Лични данни се прави с цел при нужда да може да предостави адекватно съдействие на Потребителите или компетентен контролен орган при различни обстоятелства, които включват:

 

1. Проверка на дублирани регистрации на Потребители с цел спам
2. Локализиране на злоупотреби от потребители на сайта, под формата на фалшиви обяви и профили

IP адреси се съхраняват на сървърите на Услугата в продължение до 1 година (този период е съобразен да съответства на поведението на част от аудиторията на Услугата). IP адреси не се предоставят на трети страни при никакви обстоятелства, освен на предвидените по закон лица.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

 

„АРТЕЛ-22″  ЕООД регистрира и съхранява Вашите лични данни, които администрира за целите на предоставяне на съответната услуга за неопределен период от време, в случай на предварително дадено съгласие.

 

Съхраняването на данни включва:

 

– Данни и документи, свързани с предоставянето на услуги, които определят правата и задълженията на „АРТЕЛ-22 ЕООД и клиента, както и условията за предоставянето на тези услуги;

– Данни за предоставените услуги, транспортните услуги, преводите и комуникацията между Вас и „АРТЕЛ-22″ ЕООД с оглед документиране и отчетност на дейността във връзка с предоставянето на услуги;

 

Ние ще съхраняваме Вашата информация, докато имате договорни взаимоотношения с нас, или докато се нуждаете от нашите услуги. Вашите данни се съхраняват до изтичане на определения срок за съхранение, но не по-малко от 1 година от датата на прекратяване на отношения.

Ние ще съхраняваме и използваме Вашата информация, както е необходимо за целите на изпълнението на нашите законови задължения, за разрешаване на възникнали спорове или във връзка с изпълнението на нашите договорни взаимоотношения.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

 

Вие имате контрол над Вашите лични данни, които споделяте с нас.

В случай, че съгласието бъде оттеглено, личните данни ще бъдат изтрити от системите на „АРТЕЛ-22″ ЕООД в срок от 30 дни, Вие ще бъдете надлежно уведомени за резултата от Вашето искане в рамките на 30-дневния срок от подаване на искането за оттегляне на съгласие, както и за конкретните Ви права и срокове, след които можете да изисквате заличаване на данните Ви, съответно за насрещните ни задължения служебно да ги заличим след изтичане на тези срокове. Срокът от 30 дни започва да тече от датата на идентифициране на лицето, заявило оттегляне на съгласие получено по електронната ни поща ( artel22@gmail.com; migeltranslations@gmail.com ) или лично в офиса на „АРТЕЛ-22″ ЕООД (1000 София, ул. Св. София № 8, ет. 3 ).

 

Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „АРТЕЛ-22″ ЕООД:

 

1. Да получите достъп до Вашите личните данни, които „АРТЕЛ-22″ ЕООД обработва, и да получите копие от тях;
2. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на
съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
3. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
4. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;

5. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, при обработването на личните Ви данни.
Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

 

Как защитаваме Вашите лични данни?

 

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че тя се третира сигурно в нашите системи.